โปรแกรมจัดตารางสอน บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่น 6.05B สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan) ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้ทั้งหมด 1,198 โรงเรียน (ตามรายชื่อแนบท้าย)
          สำหรับการพัฒนาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมได้รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ จากโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมแล้วนำมาปรับเวอร์ชั่น และส่งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ให้ ฟรี สำหรับโรงเรียนที่เคยสั่งซื้อ (โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.teesoftware.com) ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมฯ ใช้ได้แน่นอน และสามารถใช้ได้ตลอดไป หากไม่มั่นใจในตัวโปรแกรม สามารถติดต่อสอบถามจากโรงเรียนที่สั่งซื้อแล้วตามรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายเอกสารนี้

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
          โปรแกรมชุดนี้ ได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดงและพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
          - ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
          - สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alond) ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 1 คนก็สามารถจัดตารางสอนได้ และทำงานหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan) ดังนั้น ใช้เวลาในการจัดตารางสอนน้อยลง
          - ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะเวอร์ชั่น 6.05B ติดตั้งโปรแกรมฯ ทำงานแบบเครือข่าย (Lan) ได้ง่าย และเวลาจบการทำงาน มีปุ่มคำสั่งให้เลือกบันทึกข้อมูลสำรองไว้อัตโนมัติ
          - มีคู่มือและซีดีรอมสอนการใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
          - สามารถพิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบเข็ม เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          - เนื่องจากเป็นโปรแกรมบน Windows ดังนั้นโปรแกรมจะสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้เม้าท์คลิกได้ เลือกตั้งค่าได้ และมี Short Cut ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกโดยไม่ต้องใช้เม้าส์
          - เลือกได้สูงสุด 7 วัน วันละ 14 คาบ (ไม่จำเป็นต้องจัดครบทั้ง 7 วัน วันละ 14 คาบ เช่น บางโรงเรียน เรียนจันทร์-ศุกร์ วันละ 8 คาบ ก็จัด 5 วันวันละ 8 คาบ เป็นต้น)
          - สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง และเครื่อง ดังนั้นหากเครื่องเสียหรือติดไวรัส สามารถติดตั้งใหม่ได้
          - สามารถกำหนดให้นักเรียนเรียนห้องเรียนประจำ หรือเดินเรียนก็ได้
          - สามารถกำหนดคาบ (Lock คาบ) ได้ทุกรูปแบบ เช่น คาบกิจกรรมบังคับ กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมนุม วิชาโครงงาน กิจกรรมแนะแนว ครูสอน 1 คนสอนนักเรียน 2 ชั้น ม.หรือมากกว่า ครูสอน 2 คนหรือมากกว่า สอนนักเรียน 1 ชั้น ม. ครูสอนหลายคนสอนนักเรียนหลายชั้น ม. พักเที่ยง ม.ต้นและม.ปลาย ไม่ตรงกัน ฯลฯ
          - สามารถจัดแต่ละวิชาให้เรียนติดต่อกัน 4 คาบ หรือ 3 คาบ หรือ 2 คาบได้
          - สามารถตรวจสอบการซ้ำซ้อน หรือการชนกันของ ครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู ตารางเรียนนักเรียน และตารางการใช้ห้องเรียน เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน ห้องเรียน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชนได้ ซึ่งทำให้สะดวก พกพาติดตัวง่าย ในเวอร์ชั่น 6.05B ได้สามารถพิมพ์เวลากำกับแต่ละคาบได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนรวม เพื่อจัดบอร์ดตารางสอนของฝ่ายวิชาการ หรือจัดบอร์ดตารางสอนของกลุ่มสาระวิชาได้
          - สามารถพิมพ์ตรวจดูคาบว่างของ ครู นักเรียน และห้องเรียน ทำให้ง่ายในการจัดตารางสอน
          - มีระบบช่วยเหลือ หรือ Help หากติดขัด สงสัย สามารถกด F1 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
          - สามารถให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์คำนำหน้าชื่อครูในตารางต่างๆได้ เช่น เดิมสอนโดย ธีรวัฒน์ สามารถกำหนดให้พิมพ์แบบใหม่เป็นสอนโดย ครูธีรวัฒน์ , อ.ธีรวัฒน์ ฯลฯ
          - สามารถพิมพ์สรุปจำนวนคาบรวม ครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์บันทึกท้ายตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - แสดงจำนวนคาบรวมบนฟอร์มทันทีที่มีการเพิ่มลบคาบ
          - มีเมนูหลัก Wizards กำหนดคาบ (Lock คาบ) ทำให้การ Lock คาบทำได้ง่ายขึ้น
          - กำหนดพิมพ์รายงานต่างๆ มี ตราโรงเรียน หรือตราครุฑ หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. หรือไม่มีตราก็ได้
          - พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 ทุกรายงาน และสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Snagit , Fine Print Pdf factory pro และโปรแกรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนรายงานที่พิมพ์ออกกระดาษ เป็นรายงานที่เป็นไฟล์นามสกุล .Pdf แล้วนำไปไฟล์ .Pdf ขึ้นอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดไปดูได้
          - สามารถใช้งานได้ ทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา หากซีดีติดตั้งโปรแกรมฯ ชำรุด สูญหาย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ วีดีโอสอนการใช้งาน และคู่มือการใช้งานโปรแกรม ได้จากเว็บไซต์ www.teesoftware.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมของเวอร์ชั่น 6.05B
          - เข้าโปรแกรม โปรแกรมจะตรวจสอบชื่อโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
          - เมนูกำหนดครู,กำหนดนักเรียน,กำหนดห้องเรียน และกำหนดรหัสวิชา จัดทำใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการคีย์ข้อมูล
          - เมนูกำหนดครู เพิ่มข้อมูล กลุ่ม/ฝ่าย/งาน,คณะสี,ที่ปรึกษาชั้น และประจำห้อง เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางสอนของครู ที่มีรายละเอียดมากขึ้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
          - เมนูกำหนดนักเรียน เพิ่มข้อมูล ชื่อห้องประจำ,กลุ่ม/สาย,คณะสี และชื่อครูที่ปรึกษา เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางเรียน นักเรียนที่มีรายละเอียดมากขึ้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
          - เมนูกำหนดรหัสวิชา เพิ่มข้อมูลชื่อรายวิชา เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางสอนครู แบบมีสรุปรวมชั้น หากไม่ต้องการ ไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
          - แก้ไขฟอร์ม จัดตารางสอน , Lockคาบครู(ทีละคน) , Lockคาบครูกับนักเรียน , Lockคาบครูกับห้องเรียน , Lockคาบนักเรียน(ทีละชั้น) , Lockคาบนักเรียนกับห้องเรียน เพื่อให้สามารถแสดงคาบรวมในแต่ละวิชาที่ครูสอน และจำนวนคาบรวมในแต่ละวิชาที่นักเรียนเรียน
          - แก้ไขเมนูพิมพ์รหัส ชื่อ-สกุล ครู-อาจารย์,เมนูพิมพ์รายชื่อนักเรียน และเมนูพิมพ์รายชื่อรหัสวิชา เพื่อให้สามารถพิมพ์รายละเอียดที่ได้เพิ่มเติม
          - เพิ่มเติมเมนูพิมพ์ตารางสอนครู(ทีละคน) เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางสอนครู(แบบไม่มีสรุป) หรือแบบเดิม และพิมพ์ตารางสอนครู(แบบมีสรุป) หรือแบบใหม่
          - เพิ่มเติมเมนูพิมพ์ตารางเรียน (ทีละชั้น) เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(แบบไม่มีสรุป) หรือแบบเดิม และพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(แบบมีสรุป) หรือแบบใหม่
          - แก้ไขเมนูพิมพ์ตารางสอนรวม,พิมพ์ตารางเรียนรวม และตารางห้องเรียนรวม เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์ได้ แบบ 5 วันวันละ 10 ชั่วโมง/คาบ หรือเลือกพิมพ์แบบ 5 วันวันละ 14 ชั่วโมง/คาบ

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์
               - Pentium 1.0 GHz ขึ้นไป
               - หน่วยความจำ (Ram) 64 Mb ขึ้นไป
               - โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
               - มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้ แต่ถ้ามีจะทำให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย
          2. เครื่องพิมพ์แบบเข็ม หรือเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี

ราคาและการสั่งซื้อ
          การสั่งซื้อ สั่งซื้อโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.05B ราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) สิ่งของที่จะได้รับ
              1. ใบเสร็จ-ใบส่งของ จัดซื้อ-จัดจ้าง ใบเสนอราคา และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
              2. แผ่น CD-ROM บรรจุโปรแกรมจัดตารางสอนและวิธีใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
              3. หนังสือคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 1 เล่ม
              4. คำแนะนำ ลิขสิทธิ์ รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.05B

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          Down Load คู่มือการใช้งานโปรแกรม

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

รายชื่อโรงเรียน ที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอนแล้ว

กรุงเทพมหานคร
     สวนกุหลาบวิทยาลัย / สิริรัตนาธร / มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ / รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน / เศรษฐบุตรบำเพ็ญ /พิบูลย์ประชาสรรค์ กรมสามัญศึกษา / เบญจมราชาลัย / วัดน้อยนพคุณ / วัดอินทาราม / วชิรธรรมสาธิต / บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหสนีย์) / บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 / หอวัง / สามเสนวิทยาลัย / วัดราชบพิตร/ทวีธาภิเศก / จันทร์หุ่นบำเพ็ญ / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / สตรีวัดอัปสรณ์สวรรค์ / วชิราวุธวิทยาลัย /เจ้าพระยาวิทยาคม / มัธยมวัดหนองแขม / นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล / เรวดี / ยานนาเวศวิทยาคม / ศรีพฤฒา / ประชาราษฎร์อุปถัมภ์ /บางกอกศึกษา (บางกอกวิทยามูลนิธิ) /เซนต์จอห์น / รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง / ศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ (ประถม) / ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง / มัธยมวัดบึงทองหลาง / นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร / วัดบวรมงคล / สันติราษฎร์วิทยาลัย / อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย / โยธินบูรณะ/สตรีวัดระฆัง / ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์/เทพลีลา/ราชวินิตบางแคปานขำ / สายปัญญา ในพระบรมราชูปถัมภ์ / บางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) / ไตรมิตรวิทยาลัย / มัธยมวัดดุสิตดาราม / สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ / พระโขนงพิทยาลัย / บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ราชดำริ / สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) / นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย / ศึกษานารี / สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ / ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ / สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ / มัธยมวัดดาวคนอง / บางปะกอกพิทยาคม / นนทรีวิทยา / มัธยมประชานิเวศน์ / อัลวารุ้ลอิสลาม / ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / พระนครพาณิชยการ


ภาคเหนือ
     เชียงใหม่ [เมือง] วัฒโนทัยพายัพ / ยุพราชวิทยาลัย / กาวิละวิทยาลัย / หอพระ / พุทธิโศภณ / ดาราวิทยาลัย / ธรรมราชศึกษา / มงฟอร์ตวิทยาลัย [แม่ริม] นวมินทราชูทิศ พายัพ / ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ [ฮอด] [สันป่าตอง] สันป่าตองวิทยาคม [ดอยสะเก็ด] ดอยสะเก็ดวิทยาคม [ดอยหล่อ] สองแคววิทยาคม [จอมทอง] จอมทอง [เชียงดาว] เชียงดาววิทยาคม [พร้าว] พร้าววิทยาคม [สันทราย] สันทรายวิทยาคม [ไชยปราการ] ไชยปราการ [แม่แจ่ม] แม่แจ่ม [อมก๋อย] แม่ตื่นวิทยาคม / บ้านมูเซอ
     เชียงราย [เมือง] เมืองเชียงราย / เม็งรายมหาราชวิทยาคม / เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล / ห้วยสักวิทยาคม / ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ /
สันติวิทยา / เทศบาล 5 เด่นห้า [เทิง] เทิงวิทยาคม / ปล้องวิทยาคม [ขุนตาล] ขุนตาลวิทยาคม [เวียงชัย] เวียงชัยวิทยาคม [แม่สาย] แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ [เวียงป่าเป้า] เวียงป่าเป้าวิทยาคม [พาน] พานพิทยาคม [เวียงเชียงรุ้ง] เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม [เชียงแสน] เชียงแสนวิทยาคม / บ้านแซววิทยาคม / แม่แอบวิทยาคม / ราชประชานุเคราะห์ ๑๕ [พญาเม็งราย] พญาเม็งราย [แม่จัน] ศึกษาสงเคราะห์ แม่จัน
     น่าน [เวียงสา] สา / ตาลชุมพิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์ น่าน [ทุ่งช้าง] ทุ่งช้าง [นาหมื่น] เมืองลีประชาสามัคคี [เชียงกลาง] เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" [บ้านหลวง] บ้านหลวง [ท่าวังผา] ท่าวังผาพิทยาคม
     พะเยา [เมือง] พะเยาพิทยาคม / ฟากกว้านวิทยาคม / พะเยาประสานธน์วิทย์ / พินิตประสาธน์ [จุน] จุนวิทยาคม / พญาลอวิทยาคม / ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา [ภูกามยาว] ดงเจนวิทยาคม / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา [เชียงคำ] ฝายกวางวิทยา / วัดหย่วนวิทยา [ปง] ปงรัชดาภิเษก / ปงพัฒนาวิทยานิคม[เชียงคำ]เชียงคำวิทยาคม [ดอกคำใต้] ดอกคำใต้วิทยาคม / ถ้ำปินวิทยาคม [แม่ใจ] แม่ใจวิทยาคม [ภูซาง] ภูซางวิทยาคม
     แพร่ [เมือง] นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ / พิริยาลัย จังหวัดแพร่ / ห้วยม้าพิทยาคม [สูงเม่น] บ้านกาศประชานุเคราะห์ / สูงเม่นชนูปถัมภ์ [สอง] สองพิทยาคม/
[หนองม่วงไข่] ม่วงไข่พิทยาคม [ร้องกวาง] ร้องกวางอนุสรณ์
     แมฮ่องสอน [เมือง] ห้องสอนศึกษา / ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน / เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน [ปาย] ปายวิทยาคาร / ราชประชานุเคราะห์22 [แม่ลาน้อย] ราชประชานุเคราะห์ 21 [แม่สะเรียง] แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
     ลำปาง [เมือง] บุญวาทย์วิทยาลัย / เขลางค์นคร / จักรคำคณาทร / ลำปางกัลยาณี / วิสุทธิ์วิทยากร / เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา / โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก [เถิน] เถินวิทยา [แม่พริก] แม่พริกวิทยา [เมืองปาน] ทุ่งกว๋าววิทยาคม [แม่เมาะ] สบจางวิทยา [งาว] ประชารัฐธรรมคุณ / ประชาราชวิทยา [ห้างฉัตร] แม่สันวิทยา [เกาะคา] ไหล่หินวิทยา
     ลำพูน [เมือง] ส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูน / บ้านแป้นพิทยาคม / อุโมงค์วิทยาคม / เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” [ป่าซาง] ป่าซาง / วชิรป่าซาง / น้ำดิบวิทยาคม / ราชประชสนุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน [ลี้] เวียงเจดีย์วิทยา / แม่ตืนวิทยา [บ้านโฮ่ง] ธีรกานต์บ้านโฮ่ง [บ้านธิ] ป่าตาลบ้านธิพิทยา
     พิษณุโลก [เมือง] พิษณุโลกศึกษา / พิษณุโลกพิทยาคม / จ่านกร้อง / จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก / ศึกษาพิเศษพิษณุโลก / พุทธชินราชพิทยา / บ้านกร่างวิทยาคม [นครไทย] นครไทย [บางระกำ] ชุมแสงสงคราม”อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” [วัดโบสถ์] อนุบาลญาณนเรศว์ร
     กำแพงเพชร [เมือง] กำแพงเพชรพิทยาคม / ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา / นครไตรตรีงษ์ [คลองขลุง] คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ / วังแขมวิทยาคม [พรานกระต่าย] พรานกระต่ายพิทยาคม [ขาณุวรลักษบุรี] ขาณุวิทยา / ปางมะค่าวิทยาคม [ลานกระบือ] ลานกระบือวิทยา [ทรายทองวัฒนา] ทุ่งทรายวิทยา [บึงสามัคคี] ระหานวิทยา [ปางศิลาทอง] ปางศิลาทองศึกษา
     ตาก [เมือง] ตากพิทยาคม / ผดุงปัญญา / วังประจบวิทยาคม [แม่สอด] สรรพวิทยาคม / ราษฎร์วิทยา / แม่กุวิทยาคม [อุ้มผาง] อุ้มผางวิทยาคม [บ้านตาก] ทุ่งฟ้าวิทยาคม
     พิจิตร [เมือง] พิจิตรพิทยาคม / พิจิตรอินเตอร์ / หลวงพ่อเพชรวิทยา [ตะพานหิน] ตะพานหิน [บางมูลนาก] บางมูลนากภูมิวิทยาคม / วังตะกูราษฎร์อุทิศ [สากเหล็ก] สากเหล็กวิทยา [สามง่าม] เนินปอรังนกชนูทิศ [ทับคล้อ] เขาทราบทับคล้อวิทยา
     เพชรบูรณ์ [เมือง] วิทยานุกูลนารี / เพชรพิทยาคม / เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ / สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ / เนินพิทยาคม / องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) / เมืองเพชรบูรณ์ [วิเชียรบุรี] นิยมศิลป์อนุสรณ์ [บึงสามพัน] บึงสามพันวิทยาคม [หล่มสัก] หล่มสักวิทยาคม/ ผาเมืองวิทยาคม / ติ้ววิทยาคม / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ [หนองไผ่] หนองไผ่ / นาเฉลียงพิทยาคม [ศรีเทพ] ศรีเทพประชาสรรค์
     สุโขทัย [เมือง] สุโขทัยวิทยาคม [กงไกรลาศ] หนองตูมวิทยา [ศรีสัชนาลัย] เมืองเชลียง / เมืองด้งวิทยา [สวรรคโลก] สวรรค์อนันต์วิทยา [ทุ่งเสลี่ยม] ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ [บ้านด่านลานหอย] บ้านด่านลานหอยวิทยา
     อุตรติตถ์ [เมือง] อุตรดิตถ์ / อุตรดิตถ์ดรุณี / ทุ่งกะโล่วิทยา [พิชัย] พิชัย [ตรอน] ตรอนตรีสินธ์วิทยา [บ้านโคก] บ้านโคกวิทยาคม [น้ำปาด] น้ำปาดชนูปถัมภ์ [ท่าปลา] ท่าปลาประชาอุทิศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     อุดรธานี [เมือง] อุดรธรรมานุสรณ์ / อุดรธานีพิทยา / มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี / ราชินูทิศ 2 / สตรีราชินูทิศ / ประจักษ์ศิลปาคาร / สามพร้าววิทยา / โนนสูงพิทยาคาร / อุดรพิชัยรักษ์พิทยา [กุมภวาปี] เสอเพลอพิทยาคม / สีออศิลปศาสตร์ [หนองหาน] หนองหานวิทยา / พังงูพิทยาคม / บ้านเชียงวิทยา [กุดจับ] กุดจับประชาสรรค์ / ภูพานวิทยา [เพ็ญ] เพ็ญพทยาคม / สุมเส้าพิทยาคาร [หนองแสง] หนองแสงวิทยศึกษา [บ้านดุง] ดงเย็นพิทยาคาร [กู่แก้ว] กู่แก้ววิทยา [ศรีธาตุ] ศรีธาตุพิทยาคม / อนุบาลศรีธาตุ [ประจักษ์ศิลปาคม] ประจักษ์ศิลปาคม [ทุ่งฝน] ทุ่งฝนวิทยาคาร [สร้างคอม] สร้างคอมวิทยา
     ขอนแก่น [เมือง] ขอนแก่นวิทยายน / นครขอนแก่น / กัลยาณวัตร / แก่นนครวิทยาลัย / ท่าพระวิทยายน / สาวะถิพิทยาสรรพ์ / ขามแก่นนคร / ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) / ขอนแก่นพัฒนศึกษา [แวงใหญ่] แวงใหญ่วิทยาคม [พล] เมืองพลพิทยาคม [น้ำพอง] น้ำพองศึกษา / น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมัวคลาภิเษก [ชุมแพ] ชุมแพศึกษา / จตุรมิตรวิทยาคาร / โนนหันวิทยายน [บ้านไผ่] บ้านไผ่ / บ้านไผ่พิทยาคม / บ้านลานวิทยาคม / บ้านเกิ้ง [มัญจาคีรี] มัญจาศึกษา / โคกนางามพิทยาสรรพ์ [บ้านแฮด] ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น [หนองสองห้อง] หนองสองห้องวิทยา / ศรีหนองกาววิทยา / เบญจมิตรวิทยา[กระนวน] ศรีกระนวนวิทยาคม / ยางคำวิทยาคม /หนองโนประชาสรรค์ [ภูเวียง] ภูเวียงวิทยาคม / กุดขอนแก่นวิทยาคม / เวียงวงกตวิทยาคม / อนุบาลภูเวียง [หนองเรือ] หนองเรือวิทยา / จรเข้วิทยาคม [ชนบท] ชนบทศึกษา [แวงน้อย] แวงน้อยศึกษา [แวงใหญ่] โนนสะอาดวิทยาคาร [เขาสวนกวาง] นางิ้ววิทยาสรรค์ [หนองนาคำ] หนองนาคำวิทยาคม [สีชมพู] สีชมพูศึกษา
     เลย [เมือง] เลยพิทยาคม / เลยอนุกูลวิทยา / น้ำสวยพิทยาสรรพ์ / นาอ้อวิทยา / เทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม [ภูหลวง] ภูหลวงวิทยา [เชียงคาน] เชียงคาน / จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย / ธาตุพิทยาคม [นาด้วง] นาด้วงวิทยา [หนองหิน] หนองหินวิทยาคม [วังสะพุง] ศรีสงครามวิทยา / เขาหลวงวิทยา / ผาน้อยวิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์เลย / เซไลวิทยาคม [เอราวัณ] เอราวัณวิทยาคม / ผาอินทร์แปลงวิทยา / ผาสามยอดวิทยาคม [ภูกระดึง] ภูกระดึงวิทยาคม [ปากชม] คอนสาวิทยา [ภูเรือ] ภูเรือวิทยา [ท่าลี่] ท่าลี่วิทยา [ปากชม] ปากชมวิทยา [ผาขาว] สันติวิทยาสรรพ์
     สกลนคร [เมือง] สกลราชวิทยานุกูล / ดงมะไฟวิทยา / สกลนครพัฒนศึกษา / ธาตุนารายณ์วิทยา / เทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” [บ้านม่วง] บ้านม่วงพิทยาคม [สว่างแดนดิน] โคกสีวิทยาสรรค์ / การกุศลวัดบูรพา [ส่องดาว] ส่องดาววิทยาคม [พรรณานิคม] พรรณาวุฒาจารย์ / ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร [พังโคน] พังโคนวิทยาคม [อากาศอำนวย] โพนงามศึกษา [โคกศรีสุพรรณ] ร่มเกล้า [วาริชภูมิ] มัธยมวาริชภูมิ / ธรรมบวรวิทยา [วานรนิวาศ] ภูดินแดงวิทยา
     หนองคาย [เมือง] ปทุมเทพวิทยาคาร [บึงกาฬ] บึงกาฬ [ศรีวิไล] ศรีวิไลวิทยา [ท่าบ่อ] ท่าบ่อ / ถ่อนวิทยา [เซกา] เซกา / หนองหิ้งพิทยา [โพนพิสัย]
ชุมพลโพนพิสัย / นาหนังพัฒนศึกษา / ปากสวยพิทยาคม [ปากคาด] ปากคาดพิทยาคม [เฝ้าไร่] วังหลวงพิทยาสรรพ์ [สระใคร] น้ำสวยวิทยา
     หนองบัวลำภู [เมือง] หนองบัวพิทยาคาร/ บ้านขามพิทยาคม [ศรีบุญเรือง] ศรีบุญเรืองวิทยาคาร / กุดสะเทียน / ยางหล่อวิทยาคาร / นากอกวิทยาคาร [นากลาง] กุดดินจี่พิทยาคม / คำแสนวิทยาสรรค์ [สุวรรณคูหา] สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ [โนนสัง] โนนสังวิทยาคาร / กุดดู่พิทยาคม [นาวัง] นาวังศึกษาวิช
     อุบลราชธานี [เมือง] ปทุมพิทยาคม / มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม [พิบูลย์มังสาหาร] พิบูลย์มังสาหาร [ม่วงสามสิบ] ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา / ศรีน้ำคำศึกษา [กุดข้าวปุ้น] กุดข้าวปุ้นวิทยา [เดชอุดม] เดชอุดม / นาส่วงวิทยา / บัวงามวิทยา / ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา / ท่าโพธิ์ศรีวิทยา [ตระการพืชผล] มัธยมตระการพืชผล [เขื่องใน] เขื่องในพิทยาคาร / นาคำวิทยา [สิรินธร] ช่องเม็กวิทยา [วารินชำราบ] วารินชำราบ / ลือคำหาญวารินชำราบ [น้ำยืน] น้ำยืนวิทยา [ดอนมดแดง] หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธนี [เขมราฐ] เขมราฐพิทยาคม [โพนงาม] บุณฑริกวิทยาคาร [น้ำขุ่น] น้ำขุนวิทยา [นาจะหลวย] นาจะหลวย / ดงสว่างวิทยา [ตาลสุม] เชียงแก้วพิทยาคม
     กาฬสินธุ์ [เมือง] อนุกูลนารี / กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ / เมืองกาฬสินธุ์ / ขมิ้นพิทยาสรรพ์ / เมืองเหนือวิทยาคม / หนองสอพิทยาคม [กมลาไสย] กมลาไสย / ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร / โคกศรีเมือง [สมเด็จ] สมเด็จพิทยาคม / เมืองสมเด็จ [เขาวง] กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ / พุทโธภาวนาประชาสรรค์ [สหัสขันธ์] / นามะเขือพัฒนศึกษา [ดอนจาน] ดอนจานวิทยาคม / จำปาหลวงวิทยาคม [ยางตลาด] ยางตลาดวิทยาคาร / โนนสูงพิทยาคม / วังมนวิทยาคาร [ร่องคำ] ร่องคำ [ท่าคันโท] ท่าคันโทวิทยาคาร [ห้วยเม็ก] ทรายมูลพิทยาคม [หนองกุงศรี] หนองกุงศรีวิทยาคาร [กุฉินารายณ์] กุฉินารายณ์ / สามขาสว่างวิทย์ / บัวขาว / จุมจังพลังราษฎร์ [ห้วยผึ้ง] ห้วยผึ้งวิทยา [นาคู] บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” [สามชัย] สามชัย / หนองแซงวิทยา [นามน] นามนวิทยา [ฆ้องชัย] ไตรรัตน์วิทยาคม [คำม่วง] คำม่วง
     นครพนม [เมือง] ปิยะมหาราชาลัย / นครพนมวิทยาคม / ศรีโคตรบูรณ์ [นาแก] หนองบ่อวิทยานุกูล / นาแกสามัคคีวิทยา [ธาตุพนม] ธาตุพนม / อุ่มเหม้าประชาสรรค์ / บ้านฝั่งแดง [ปลาปาก] กุตาไก้วิทยาคม / ธรรมโฆษิตวิทยา [เรณูนคร] เรณูนครวิทยานุกูล [โพนสวรรค์] โพนสวรรค์ราษฎร์พัมนา [ท่าอุเทน] อุเทนพัฒนา [ศรีสงคราม] สหราษฎร์รังสฤษดิ์
     มหาสารคาม [เมือง] สารคามพิทยาคม / ผดุงนารี / มหาชัยพิทยาคาร / เกิ้งวิทยานุกูล / อนุบาลมหาสารคาม / โคกก่อพิทยาคม [วาปีปทุม] วาปีปทุม / ขามป้อมพิทยาคม / ประชาพัฒนา / เสือโก้กวิทยาสรรค์ [โกสุมพิสัย] โกสุมวิทยาสรรค์ / มัธยมวัดกลางโกสุม / เขื่อนพิทยาสรรค์ / เขวาไร่ศึกษา [ชื่นชม] ชื่นชมพิทยาคาร [กันทรวิชัย] กันทรวิชัย / นาสีนวนพิทยาสรรค์ / ท่าขอนยางพิทยาคม [แกดำ] แกดำวิทยาคาร [กุดรัง] นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [บรบือ] บรบือ / บรบือวิทยาคาร [นาดูน] นาดูนประชาสรรพ์ [พยัคฆภูมิพิสัย] พยัคฆภูมิวิทยาคาร / บ้านเม็กดำ [ยางสีสุราช] มัธยมยางสีสุราช [เชียงยืน] เชียงยืนพิทยาคม
     มุกดาหาร [เมือง] มุกดาหาร / มุกดาวิทยานุกูล / เมืองมุกวิทยคม / โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร / ผึ่งแดดวิทยาคาร / จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร [ดงหลวง] ดงหลวงวิทยา [คำชะอี] คำชะอีวิทยาคาร / คำชะอีพิทยาคม / ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ [นิคมคำสร้อย] คำสร้อยพิทยาสรรค์
     ร้อยเอ็ด [เมือง] พลาญชัยพิทยาคม / ขัตยะวงษา / ร้อยเอ็ดวิทยาลัย / วิทยาลัยนาฎศิลป์ ร้อยเอ็ด / ไพโรจน์วิชชาลัย /สตรีศึกษา [โพนทอง] โพนทองพัฒนาวิทยา / โพนทองวิทยายน [โพธิ์ชัย] เชียงใหม่ประชานุสรณ์ / บ้าคำพอง(ประชาราษฎร์บำรุง) [โพนทราย] ทรายทองวิทยา [ปทุมรัตต์] ปทุมรัตต์พิทยาคม / โพนสูงประชาสรรค์ [ธวัชบุรี] ธวัชบุรีวิทยาคม / ธงธานี / ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี [ศรีสมเด็จ] เหล่าล้อวิทยาคม / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด[พนมไพร] พนมไพรวิทยาคาร [อาจสามารถ] บ้านขี้เหล็กพิทยาคม / หนองหมื่นถ่านวิทยา [เสลภูมิ] เสลภูมิ /เสลภูมิพิทยาคม / โพธิ์ทองวิทยาคาร [เมยวดี] เมยวดีพิทยาคม [จตุรพักตรพิมาน] ดู่น้อยประชาสรรค์ [เชียงขวัญ] เชียงขวัญพิทยาคม [สุวรรณภูมิ] สุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิพิทยไพศาล / ช้างเผือกวิทยาคม [อาจสามารถ] อาจสามารถวิทยา [เมืองสรวง] เมืองสรวงวิทยา [จังหาร] จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ / ม่วงลาดวิทยาคาร [เกษตรวิสัย] จันทรุเบกษาอนุสรณ์ [หนองพอก] หนองพอกวิทยาลัย [หนองอี] ดูกอึ่งประชาสามัคคี / หนองอีเจริญวิทย์
     อำนาจเจริญ [เมือง] เจริญวิทยา / น้ำปลีกศึกษา / ปลาค้าววิทยานุสรณ์ / ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ [ปทุมราชวงศา] ปทุมราชวงศา / ลือวิทยาคม [ชานุมาน] ชานุมานวิทยาคม [ลืออำนาจ] ลืออำนาจวิทยาคม
     นครราชสีมา [เมือง] ราชสีมาวิทยาลัย / บุญเหลือวิทยานุสรณ์ / บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 / บุญวัฒนา / บุญวัฒนา 2 / สุรนารี 2 / ราชสีมาวิทยาลัย 2 / ศึกษาพิเศษนครราชสีมา / โคราชพิทยาคม [คง] เมืองคง / เทพาลัย [เสิงสาง] เสิงสาง [โชคชัย] โชคชัยสามัคคี / ด่านเกวียนวิทยา [ลำทะเมนชัย] ช่องแมววิทยาคม [ห้วยแถลง] ห้วยแถลงพิทยาคม [ปากช่อง] ปากช่อง / บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) / มัธยมวชิราลงกรณวราราม [กลางดง] กลางดงปุณณวิทยา [สูงเนิน] สูงเนิน / วังรางพิทยาคม [ด่านขุนทด] มัธยมด่านขุนทด [ชุมพวง] ชุมพวงศึกษา / สาหร่ายวิทยาคม / ตลาดไทรพิทยาคม [โนนสูง] โนนสูงศรีธานี / ศรีสุขวิทยา / ธารประสาทเพชรวิทยา / มะค่าวิทยา / โตนดพิทยาคม [ครบุรี] ครบุรี / บ้านใหญ่พิทยาคม [สีคิ้ว] สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” [ลำทะเมนชัย] ลำทะเมนไชยพิทยาคม [หนองบุญมาก] หนองบุญมากพิทยาคม [ปักธงชัย] ลำพระเพลิงพิทยาคม / สะแกราชธวัชศึกษา [ขามสะแกแสง] ขามสะแกแสง [พระทองคำ] พระทองคำวิทยา [โนนแดง] ภู่วิทยา [ประทาย] ประทาย / หันห้วยทรายพิทยาคม [พิมาย] พิมายวิทยา [เฉลิมพระเกียรติ] หนองยางพิทยาคม [วังน้ำเขียว] วังหมีพิทยาคม [บัวใหญ่] บัวใหญ่ / เกล็ดลิ้นวิทยา [เมืองยาง] เมืองยางศึกษา / กระเบื้องนอกพิทยาคม
     ชัยภูมิ [เมือง] สตรีชัยภูมิ / กาญจนภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ / กุดตุ้มวิทยา / บ้านค่ายวิทยา [บ้านเขว้า] บ้านเขว้าวิทยายน [ภักดีชุมพล] เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพลวิทยา แก้งคร้อ] แก้งคร้อวิทยา [เกษตรสมบูรณ์] เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม / โนนกอกวิทยา / บ้านเป้าวิทยา [คอนสวรรค์] คอนสวรรค์ [หนองบัวแดง] หนองบัวแดงวิทยา [คอนสาร] โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก [ภูเขียว] ภูเขียว / เพชรวิทยาคาร [จตุรัส] จตุรัสวิทยาคาร
     บุรีรัมย์ [เมือง] ภัทรบพิตร / พระครูพิทยาคม / บัวหลวงวิทยาคม / สวายจีกพิทยาคม / กนกศิลป์พิทยาคม [ประโคนชัย] ประโคนชัยพิทยาคม / เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ / บ้านบุวิทยาสรรค์ / แสลงโทนพิทยาคม / ไพศาลพิทยาคม / อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ / วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านหนองไผ่ [บ้านกรวด] บ้านกรวดวิทยาคาร / โนนเจริญพิทยาคม [พลับพลาชัย] พลับพลาชัยพิทยาคม [ละหานทราย] ละหานทรายรัชดาภิเษก / ละหานทรายวิทยา / ร่วมจิตต์วิทยา / อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย [คูเมือง] คูเมืองวิทยาคม / มัธยมพรสำราญ / ตูมใหญ่วิทยา / หนองขมารวิทยาคม [พุทไธสง] พุทไธสง [สตึก] สตึก / จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ / เมืองแกพิทยาคม / สะแกพิทยาคม / ร่อนทองพิทยาคม [บ้านใหม่ไชยพจน์] กู่สวนแตงพิทยาคม [กระสัง] กระสังพิทยาคม / ชุมแสงพิทยาคม / ลำดวนพิทยาคม / สูงเนินพิทยาคม [นางรอง] นางรอง / นางรองพิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์นางรอง / สิงหวิทยาคม / ถนนหักพิทยาคม / ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) [หนองกี่] หนองกี่พิทยาคม / เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม [ลำปลายมาศ] ลำปลายมาศ / ธารทองพิทยาคม / ตลาดโพธิ์พิทยาคม [ปะคำ] ไทยเจริญวิทยา [บ้านด่าน] รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก [หนองหงส์] หนองหงส์พิทยาคม / ห้วยหินพิทยาคม [โนนสุวรรณ] โนนสุวรรณพิทยาคม [โนนดินแดง] ร่มเกล้า [เฉลิมพระเกียรติ] พนมรุ้ง [ห้วยราช] ห้วยราชพิทยาคม [ชำนิ] อนุบาลชำนิ
     ศรีสะเกษ [เมือง] ศรีสะเกษวิทยาลัย / สตรีสิริเกศ / สิริเกศน้อมเกล้า / คูซอดประชาสรรค์ / ไกรภักดีวิทยาคม / วัดหลวงวิทยา / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ / เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)[ขุนหาญ] ขุญหาญวิทยาสรรค์ / พรานพิบูลวิทยา [ขุขันธ์] ขุขันธ์ / ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ [วังหิน] นครศรีลำดวนวิทยา / หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา [เมืองจันทร์] วรคุณอุปถัมภ์ [ไพรบึง] ไพรบึงวิทยาคม [ภูสิงห์] ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ / ละลมวิทยา [กันทรลักษ์] กันทรลักษ์วิทยาคม / กุดเสลาวิทยาคม / สายธารวิทยา [กันทรารมย์] ละทายวิทยา [ราษีไศล] ราษีไศล / ส้มป่อยพิทยาคม [อุทุมพรพิสัย] กำแพง / โคกหล่ามวิทยา / ประชาพัฒนศึกษา [ปรางค์กู่] ปรางค์กู่ [ยางชุมน้อย] ยางชุมน้อยพิทยาคม / ลิ้นฟ้าพิทยาคม [ห้วยทับทัน] ห้วยทับทันวิทยาคม [โพธิ์ศรีสุวรรณ] ไตรมิตร [โนนคูณ] โนนค้อวิทยาคม / โคกสะอาดวิทยาคม [บึงบูรพ์] บึงบูรพ์
     สุรินทร์ [เมือง] สุรวิทยาคาร / สิรินธร / สุรินทร์พิทยาคม / สวายวิทยาคาร / เทนมีย์มิตรประชา / นาดีวิทยา / รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก / วีรวัฒน์โยธิน / ศรีไผทสมันต์ / มหิธรวิทยา / อนุบาลสุรินทร์ [ลำดวน] สุรพินท์พิทยา [บัวเชด] บัวเชดวิทยา [จอมพระ] จอมพระประชาสรรค์ / บุแกรงวิทยาคม [ศรีขรภูมิ] ศรีขรภูมิพิสัย / แตลศิริวิทยา / บ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” [เขวาสินรินทร์] สินรินทร์วิทยา / บ้านแสรออ[ชุมพล] ชุมพลวิทยาสรรค์ / เมืองบัววิทยา [ท่าตูม] ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ / ลานทรายพิทยาคม [รัตนบุรี] รัตนบุรี [สนม] สนมวิทยาคาร [สังขะ] สังขะ / กระเทียมวิทยา / ขนาดมอญพิทยาคม / ตาดงวิทยา รัชมังคลาภิเษก [กาบเชิง] กาบเชิงวิทยา / โคกตะเคียนวิทยา [สำโรงทาบ] สำโรงทาบวิทยาคม / บ้านโนนสวรรค์ [โนนนารายณ์] นารายณ์คำผลวิทยา [ปราสาท] ปราสาทวิทยาคาร / เชื้อเพลิงวิทยา / ทุ่งมนวิทยาคาร [พนมดงรัก] บ้านรุน

ภาคกลาง
     นครสวรรค์ [เมือง] จิรประวัติวิทยาคม / ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ / เซนต์โยเซฟนครสรรค์ [ท่าตะโก] ท่าตะโกพิทยาคม [หนองบัว] หนองบัว(มัธยม) [ลาดยาว] ลาดยาววิทยาคม [ตาคลี] ตาคลีประชาสรรค์ [พยุหะคีรี] พยุหะพิทยาคม / เขาทองพิทยาคม
     นครปฐม [เมือง] สิรินธรราชวิทยาลัย / มหิดลวิทยานุสรณ์ / พระปฐมวิทยาลัย / พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ [นครชัยศรี] ภัทรญาณวทิยา [สามพราน] วัดไร่ขิงวิทยา / ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [กำแพงแสน] กำแพงแสนวิทยา / มัธยมฐานบินกำแพงแสน [พุทธมณฑล] กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(สวนกุหลาบมัธยม) / พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล / รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ ศาลายา [ดอนตูม] คงทองวิทยา
     นนทบุรี [เมือง] เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ / วัดเขมาภิรตาราม / ศรีบุณยานนท์ [ปากเกร็ด] ปากเกร็ด / โพธินิมิตวิทยาคม / ชลประทานวิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี /เตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี [บางกรวย] เทพศิรินทร์นนทบุรี / บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี [บางบัวทอง] โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี / เบญจมราชานุสรณ์ [บางใหญ่] ญาโณทัย
     ปทุมธานี [เมือง] คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี / ปทุมวิลัย [คลองหลวง] สามธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ / สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี / ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม [ธัญบุรี] ธัญบุรี / สายปัญญารังสิต [ลำลูกกา] เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา / นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี / เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี [หนองเสือ] หนองเสือวิทยาคม [สามโคก] ชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง”
     สมุทรปราการ [เมือง] สตรีสมุทรปราการ / สมุทรปราการ / ประภามนตรี ๒ / หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา /มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ / ดรุณรัคน์ / ปทุมคงคาสมุทรปราการ [บางพลี] ราชวินิตบางแก้ว / พูลเจริญวิทยาคม [พระประแดง] วัดทรงธรรม / วิสุทธิกษัตรี / ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก / เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ [บางบ่อ] นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
     สมุทรสาคร [เมือง] สมุทรสาครวิทยาลัย / สมุทรสาครบูรณะ [บ้านแพ้ว] วัดธรรมจริยาภิรมย์ [กระทุ่มแบน] กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทรคุณ”
     ราชบุรี [เมือง] เบญจมราชูทิศ ราชบุรี / รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ / ราชโบริกานุเคราะห์ [บ้านโป่ง] กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม [โพธาราม] ช่องพรานวิทยา [วัดเพลง]โสภณศิริราษฎร์ [บางแพ]บางแพปฐมวิทยา [บ้านคา]บ่านคาวิทยา [ดำเนินสะดวก]สายธรรมจันทร์ / ประสาทรัฐประชากิจ[สวนผึ้ง]สวนผึ้งวิทยา
     กาญจนบุรี [เมือง] เทพมงคลรังษี [ไทรโยค] ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา / สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต / ไทรโยคน้อยวิทยา [ท่าม่วง] วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี / วีรศิลป์ [ทองผาภูมิ] ร่มเกล้า กาญจนบุรี [พนมทวน] ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน [ศรีสวัสดิ์] ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
     ประจวบคีรีขันธ์ [ทับสะแก] ทับสะแกวิทยา / อรุณวิทยา [หัวหิน] หัวหิน / หัวหินวิทยาคม / หัวหินวิทยาลัย / หนองพลับวิทยา [สามร้อยยอด] สามร้อยยอดวิทยาคม [บางสะพาน] บางสะพานวิทยา /ธงชัยวิทยา/ [ปราณบุรี] เมืองปราณบุรี / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี [กุยบุรี] กุยบุรีวิทยา
     เพชรบุรี [เมือง] คงคาราม / เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี / อรุณประดิษฐ์ [เขาย้อย] เขาย้อยพิทยาคม [หนองหญ้าปล้อง] หนองหญ้าปล้องวิทยา [บ้านลาด] บ้านลาดวิทยา [บ้านแหลม] บ้านแหลมวิทยา / โตนดหลวงวิทยา / เทศบาล 1 บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร)/ ศึกษาพิเศษเพชรบุรี / ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี [แก่งกระจาน] แก่งกระจานวิทยา [ท่ายาง] หนองจอกวิทยา
     สมุทรสงคราม [เมือง] ถาวรานุกูล / ศรัทธาสมุทร / ดรุณานุกูล [บางคนที] สกลวิสุทธิ [อัมพวา] อัมพวันวิทยาลัย
     สุพรรณบุรี [เมือง] กรรณสูตศึกษาลัย / สงวนหญิง / สวแตงวิทยา /กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี / สหวิทย์บริหารธุรกิจ / สหวิทย์ / สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี [บางปลาม้า] บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” [ศรีประจันต์] สรวงสุทธาวิทยา / วังหว้าราษฎร์สามัคคี [ดอนเจดีย์] บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 [สองพี่น้อง] สองพี่น้องวิทยา / บางลี่วิทยา / อนุบาลเตือนจิตร [ด่านช้าง] บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
     ลพบุรี [เมือง] พระนารายณ์ / ดงตาลวิทยา / เทคโนโลยีละโว้ [ท่าวุ้ง] ท่าวุ้งวิทยาคาร [ชัยบาดาล] ชัยบาดาลวิทยา / ชัยบาดาลพิทยาคม / เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี [โคกสำโรง] โคกสำโรงวิทยา [บ้านหมี่] บ้านชีวิทยา [พัฒนานิคม] พัฒนานิคม
     ชัยนาท [เมือง] ชัยนาทพิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์ ชัยนาท [สรรคบุรี] คุรุประชาสรรค์ [วัดสิงห์] วัดสิงห์ [หันคา] หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
     พระนครศรีอยุธยา [เมือง] จอมสุรางค์อุปถัมภ์ / อยุธยาวิทยาลัย / อยุธยานุสรณ์ / อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ [ท่าเรือ] ท่าเรือ “นิตยานุกูล” [บางบาล] บางบาล [บางปะหัน] บางปะหัน [ภาชี] ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” [บางซ้าย] บางซ้ายวิทยา [บางไทร] บางไทรวิทยา [วังน้อย] วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ [ผักไห่] วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชภัณฑ์อนุสรณ์) [บางปะอิน] บางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”
     สระบุรี [เมือง] สระบุรีวิทยาคม / ปากเพรียววิทยาคม / สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี [บ้านหมอ] บ้านหมอ “พัฒนานุกูล” [หนองแค] หนองแค “สรรพกิจพิทยา” / หินกองวิทยาคม [หนองโดน] หนองโดนวิทยา [มวกเหล็ก] มวกเหล็กวิทยา / ซับน้อยเหนือวิทยาคม [แก่งคอย] แก่งคอย / สองคอนวิทยาคม [เสาไห้] เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” [เฉลิมพระเกียรติ] เทพศิรินทร์ พุแค [พุทธบาท] สุธีวิทยา
     สิงห์บุรี [ท่าช้าง] ท่าช้างวิทยาคาร [บางระจัน] บางระจันวิทยา / ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา [อินทร์บุรี] อินทร์บุรี [ค่ายบางระจัน] ค่ายบางระจันวิทยาคม
     อ่างทอง [เมือง] อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม / สตรีอ่างทอง [แสวงหา] แสวงหาวิทยาคม / ริ้วหว้าวิทยาคม [โพธิ์ทอง] โพธิ์ทอง ”จินดามณี” [วิเศษไชยชาญ] วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
     อุทัยธานี [เมือง] อุทัยวิทยาคม / หนองเต่าวิทยา [หนองฉาง] ทุ่งโพวิทยา [ห้วยคต] ห้วยคตพิทยาคม [ลานสัก] ลานสักวิทยา [บ้านไร่] บ้านไร่วิทยา

ภาคตะวันออก
     ชลบุรี [เมือง] ชลบุรี “สุขบท “/ ชลราษฎรอำรุง / ชลราษฎรอำรุง 2 / ชลกัลยานุกูล / บ้านสวน(จั้นอนุสรณ์) / โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี / สามมุกคริสเตียนวิทยา / สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา / วุฒิวิทยา [ศรีราชา] ศรีราชา / ดาราสมุทร ศรีราชา / สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี [บ้านบึง] บ้านบึง ”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”/จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี/บ้านบึง“มนูญวิทยาคาร”[พานทอง] พานทองสภาชนูปถัมภ์ / พานทอง [สัตหีบ] สิงห์สมุทร/ พลูตาหลวงวิทยา / สัตหีบวิทยาคม/บำรุงศิษย์ศึกษา[บางละมุง]โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร/บูรพาพัฒนศาสตร์/บ้านเนินพลับหวาน[เกาะสีชัง]เกาะสีชัง
     จันทบุรี [เมือง] เบญจมานุสรณ์ / เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี / ศรียานุสรณ์ [สอยดาว] สอยดาววิทยา [แก่งหางแมว] แก่งหางแมวพิทยาคาร [เขาคิชฌกูฎ] ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี [นายามยอาม] นายายอามพิทยาคม / มัธยมท่าแคลง [แหลมสิงห์] แหลมสิงห์วิทยาคม [ท่าใหม่] ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคระห์
     ฉะเชิงเทรา [เมือง] พุทธโสธร / เบญจมราชรังสฤษฎิ์ / ดัดดรุณี / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ / เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา [บางน้ำเปรี้ยว] บางน้ำเปรี้ยววิทยา / ดอนฉิมพลีพิทยาคม [บางปะกง] บางประกง”บวรวิทยายน” [บางคล้า] บางคล้าพิทยาคม [พนมสารคาม] พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” / หนองแหนวิทยา [บ้านโพธิ์] พุทธิรังสีพิบูลย์ [สนามชัยเขต] พนมอดุลวิทยา 2 ชำป่างาม
     ตราด [เมือง] ตราดสรรเสริญวิทยาคม / ตราษตระการคุณ / สตรีประเสริฐศิลป์ [เขาสมิง] เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
     นครนายก [ปากพลี] ปากพลีวิทยาคาร
     ปราจีนบุรี [เมือง] ปราจิณราษฎรอำรุง / ปราจีนกัลยาณี / วัดป่ามะไฟ / ฉัตรลิตราศึกษา [ประจันตคาม] ประจันตราษฎร์บำรุง / สุวรรณวิทยา [กบินทร์บุรี] กบินทร์วิทยา / เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี / วังตะเคียนวิทยาคม [ศรีมหาโพธิ] ศรีมหาโพธิ [บ้านสร้าง ] ชิตใจชื่น
     ระยอง [เมือง] ระยองวิทยาคม / มาบตาพุดพันพิทยาคาร / วัดป่าประดู่ / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง / ระยองวิทยาคมปากน้ำ [แกลง] แกลง "วิทยสถาวร" / สุนทรภู่พิทยา / ห้วยยางศึกษา / ชำนาญสามัคคีวิทยา [นิคมพัฒนา] นิคมวิทยา [วังจันทร์] วังจันทร์วิทยา [บ้านค่าย] บ้านค่าย [ปลวกแดง] ปลวกแดงพิทยาคม [บ้านฉาง] บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา [เขาชะเมา] เขาชะเมาวิทยา
     สระแก้ว [เมือง] บ้านแก้งวิทยา [อรัญประเทศ] อรัญประเทศ [วังน้ำเย็น] วังน้ำเย็นวิทยาคม / วังหลังวิทยาคม [เขาฉกรรจ์] เขาฉกรรจ์วิทยาคม / ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม [วัฒนานคร] วัฒนานคร

ภาคใต้
     ยะลา [เมือง] สตรียะลา / คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา / คณะราษฎรบำรุง 2 [เบตง] เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" [บันนังสตา] เขื่อนบางลาง
     นราธิวาส [เมือง] นราธิวาส / นราสิกขาลัย [ตากใบ] ตากใบ / บ้านศาลาใหม่ [บาเจาะ] บาเจาะ [เจาะไอร้อง] บูกิตประชาอุปถัมภ์ [ระแงะ] ตันหยงมัส [จะแนะ] สวนพระยาวิทยา [แว้ง] เวียงสุวรรณวิทยาคม [ระแงะ] แหลมทองวิทยา
     ปัตตานี [เมือง] เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี / เดชะปัตตนยานุกูล [ยะรัง] โรงประตูโพธิ์วิทยา [ยะหริ่ง] สุวรรณไพบูลย์ [สายบุรี] สายบุรี"แจ้งประชาคาร" / ดรุณศาสตร์วิทยา [โคกโพธิ์] ราชมุนีรังสฤษฏ์ / โพธิ์คีรีราชศึกษา / บ้านลำยัง [แม่ลาน] บ้านวังกว้าง / บ้านตันหยง
     สตูล [เมือง] พิมานพิทยาสรรค์ / สตูลวิทยา / จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล [ท่าแพ] ท่าแพผดุงวิทย์ / สาครพิทยาคาร [มะนัง] ปาล์มพัฒนวิทย์
     สงขลา [เมือง] วรนารีเฉลิม / นวมินทราชูทิศทักษิณ / มหาวชิราวุธ สงขลา / สงขลาวิทยาคม / วชิรานุกูล / เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) [หาดใหญ่] หาดใหญ่วิทยาลัย / หาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณ์กุลกันยา / หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ / หาดใหญ่พิทยาคม / หาดใหญ่วิทยาลัย 2 / พะตงประธานคีรีวัฒน์ /เทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) / ศรีนคร [ระโนด] ระโนด / ระโนดวิทยา / สามบ่อวิทยา [นาทวี] นาทวีวิทยาคม / ทับช้างวิทยาคม [สทิงพระ] สทิงพระวิทยา [รัตภูมิ] มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา [สะเดา] สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" / สังคมอิสลามวิทยา [เทพา] เทพา [สะบ้าย้อย] สะบ้าย้อยวิทยา [ควนเนียง] ควนเนียงวิทยา [จะนะ] จะนะชนูปถัมภ์
     ชุมพร [เมือง] ศรียาภัย / สอาดเผดิมวิทยา / ปากน้ำชุมพรวิทยา [ท่าแซะ] ท่าแซะรัชดาภิเษก / ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร [สวี] สวีวิทยา /
ด่านสวีวิทยา / เขาทะลุพิทยาคม / ครนพิทยาคม [ปะทิว] ปะทิววิทยา / มาบอำมฤตวิทยา [หลังสวน] สวนศรีวิทยา [พะโต๊ะ] พะโต๊ะวิทยา
     นครศรีธรรมราช [เมือง] เบญจมราชูทิศ / โยธินบำรุง / ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ / จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช [พิปูน] พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ [ชะอวด] ชะอวด / ชะอวดวิทยาคาร [หัวไทร] หัวไทรบำรุงราษฎร์ / เขาพังไกร [ลานสกา] ลานสกาประชาสรรค์ [ปากพนัง] ปากพนัง / สตรีปากพนัง [ท่าศาลา] โมคลานประชาสรรค์ [เฉลิมพระเกียรติ] ทางพูนวิทยาคาร [ทุ่งใหญ่] ทุ่งใหญ่วิทยาคม / ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก เสม็ดจวนวิทยาคม [เชียรใหญ่] ธัญญาวดีศึกษา [สิชล] สิชลประชาสรรค์ / สิชลคุณาธารวิทยา [พระพรหม] เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ [ร่อนพิบูลย์] ร่อนพิบูลย์เกียรติ [ขนอม] ขนอมพิทยา / ท้องเนียนคณาภิบาล [ทุ่งสง] ทุ่งสง / สตรีทุ่งสง / ก้างปลาวิทยาคม [นบพิตำ] นบพิตำวิทยา
     พัทลุง [เมือง] พัทลุง จังหวัดพัทลุง / ประภัสสรรังสิต / ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง / สตรีพัทลุง / บ้านท่ามิหรำ [ควนขนุน] ควนขนุน / นาขยาดวิทยาคาร [ปากพะยูน] ปากพะยูนพิทยาคาร/ หารเทารังสีประชาสรรค์ [กงหรา] ชะรัดชนูปถัมภ์ [บางแก้ว] บางแก้วพิทยาคม [ป่าพะยอม] ป่าพะยอมพิทยาคม [ป่าบอน] ป่าบอนพิทยาคม [ตะโหมด] ตะโหมด
     สุราษฎร์ธานี [เมือง] เมืองสุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี ๒ / มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี / ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี /สุราษฎร์พิทยา [ดอนสัก] ปากแพรกวิทยาคม [พุนพิน] ท่าสะท้อนวิทยา / น้ำรอบวิทยา [พระแสง] พระแสงวิทยา / บางสวรรค์วิทยาคม [คีรีรัฐนิคม] มัธยมบ้านทำเนียบ [บ้านนาสาร] บ้านนาสาร / พุทธยาศรม [บ้านนาดี] บ้านนาวิทยาคม [เกาะพะงัน] เกาะพะงันศึกษา [ไชยา] ไชยาวิทยา /กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี / มัธยมพุทธนิคม [พนม] พนมศึกษา [เวียงสระ] เวียงสระ [เกาะสมุย] ทีปราษฎร์พิทยา
     ภูเก็ต [เมือง] สตรีภูเก็ต / ภูเก็ตวิทยาลัย / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต / เทศบาลเมืองภูเก็ต / พุทธมงคลนิมิตจังหวัดภูเก็ต / เทศบาล บ้านบางเหนียว / เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ / มุสลิมวิทยาภูเก็ต [กะทู้] กะทู้วิทยา [เมืองถลาง] เมืองถลาง / เทศบาลปลูกปัญญา/ เทศบาลบ้านสามกอง /
เทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
     กระบี่ [เมือง] เมืองกระบี่ [เหนือคลอง] เหนือคลองประชาบำรุง [คลองท่อม] คลองพนสฤษดิ์พิทยา / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ / คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ [เขาพนม] พนมเบญจา / สินปุนคุณวิชญ์ / ศึกษาสงเคราะห์เขาพนม [เกาะลันตา] คลองยางประชานุสรณ์ [ปลายพระยา] ปลายพระยาวิทยาคม [อ่าวลึก] คลองหินพิทยาคม
     ตรัง [เมือง] สภาราชินี / สภาราชินี ๒ / วิเชียรมาตุ / เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) / จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง [กันตัง] กันตังพิทยากร / กันตังรัษฎาศึกษา [รัษฎา] รัษฎา [ห้วยยอด] ห้วยยอด [นาโยง] นาโยงวิทยาคม / สวัสดิ์รัตนาภิมุข [สิเกา] สิเกาประชาผดุงวิทย์ [ย่านตาขาว] ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ [วังวิเศษ] วังวิเศษ [ห้วยยอด] สามัคคีศึกษา [ปะเหลียน] ทุ่งยาวผดุงศิษย์ / ปะเหลียนผดุงศิษย์
     พังงา [เมือง] สตรีพังงา / ดีบุกพังงาวิทยายน [ท้ายเหมือง] ท้ายเหมืองวิทยา [เกาะยาว] เกาะยาววิทยา [ตะกั่วทุ่ง] ทุ่งโพธิ์วิทยา [ทับปุด] ทับปุดวิทยา
     ระนอง [เมือง] สตรีระนอง [สุขสำราญ] สุขสำราญ


          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา